Rezerwaty przyrody

Nadleśnictwo Żednia to w większości, cenne pod względem przyrodniczym, lasy Puszczy Knyszyńskiej – jednej z największych w Polsce, położonej zaledwie kilkanaście kilometrów od Białegostoku. Puszczy, która pomimo trwającej kilka wieków zawieruchy historycznej przetrwała, zachowując w znacznym stopniu swój naturalny charakter.

Parki krajobrazowe

Północna część terenów Nadleśnictwa Żednia położona jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej imienia Profesora Witolda Sławińskiego.

Obszary chronionego krajobrazu

Ustawa o ochronie przyrody definiuje obszary chronionego krajobrazu jako tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Przez teren Nadleśnictwa przebiegają granice czterech obszarów Natura 2000. Są to: · Dolina Górnej Narwi PLB200007 · Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 · Puszcza Knyszyńska PLB200003 · Ostoja Knyszyńska PLH200006

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są formą indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty o szczególnych wartościach przyrodniczych.