Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są formą indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego rozpadu. Obecnie nadzór nad pomnikami przyrody sprawują rady gmin. Są one władne ustanawiać nowe pomniki, jak i likwidować istniejące.

Na gruntach pod zarządem nadleśnictwa, znajdują się:

  • dwa pojedyncze drzewa – sosny pospolite w leśnictwie Kazimierzowo (nr 1325 i 1326) w wieku powyżej 270 lat, o obwodzie 365 i 295 cm oraz wysokości odpowiednio 35 i 30 m,
  • dwie aleje pomnikowe w leśnictwie Żednia (nr 226 oraz 227 - częściowo poza gruntami LP).

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Żednia na gruntach innych własności znajduje się jeszcze 21 pomników przyrody.