Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

Północna część terenów Nadleśnictwa Żednia położona jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej imienia Profesora Witolda Sławińskiego.

Park powołany został w 1988 r. uchwałą WRN w Białymstoku w celu ochrony terenów leśnych i dolin rzecznych wyróżniających się wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową.
Teren ten charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Licznie występują tu morenowe wzniesienia otoczone rozległymi obniżeniami, w których często znajdują się doliny rzeczne. O atrakcyjności tego obszaru decydują również naturalne wypływy wód podziemnych, które zasilają śródleśne strumienie lub rozległe tereny podmokłe. Towarzyszy temu duże bogactwo przyrody ożywionej. Teren parku spełnia ważną rolę jako ostoja ptaków.