Z kart historii Nadleśnictwa Żednia Z kart historii Nadleśnictwa Żednia

Historia Nadleśnictwa Żednia

W 1944 roku, na mocy dekretów o nacjonalizacji i reformie rolnej, upaństwowiono zdecydowaną większość lasów leżących na południe od Supraśli i utworzono z nich Nadleśnictwo Żednia i Nadleśnictwo Hieronimowo.

     Nadleśnictwo Zajma jako odrębna jednostka gospodarcza utworzone zostało w 1950 roku. Do tego okresu wchodziło w skład nadleśnictw Żednia i Dojlidy.

     W okresie 1945-1952 zakres działań w zagospodarowaniu lasów oparty był na podstawie tzw. przybliżonej tabeli klas wieku, sporządzonej po doraźnej, szacunkowej ocenie stanu lasu. Określone zostały dopuszczalne rozmiary użytkowania i zadania w zakresie odnowień, zalesień i innych prac hodowlanych.

     W 1952 roku przeprowadzono prowizoryczne urządzanie lasu i opracowano plan gospodarczy na okres od 1.01.1953 do 31.12.1962 roku. Założenia gospodarowania lasu oparto na ustanowieniu czterech gospodarstw: sosnowego – obejmującego typy siedliskowe Bs, Bśw, Bb z wiekiem rębności 100 lat; świerkowo – dębowo – sosnowego obejmującego typy siedliskowe BM, LM i Lł z wiekiem rębności 100 lat; jesionowo – olszowego obejmujące OlJ i Ol z wiekiem rębności 80 lat; mieszane obejmujące wszystkie typy siedliskowe Nadleśnictwa Zajma.

     W roku 1954 zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa przeprowadzono rewizję użytkowania międzyrębnego, a w 1955 roku rębnego. W 1959 roku przeprowadzono kolejną rewizję cięć rębnych i zatwierdzono plan na okres 1960/61 – 1964/65.

     W roku 1964 wykonano definitywne urządzanie nadleśnictw: Żednia, Zajma i Hieronimowo i opracowano plan gospodarczy na lata 1964 - 1974. Dnia 29.12.1966r. powołano rezerwat „Gorbacz", który powiększono w 1968 roku do powierzchni 113,73ha. Obiektem ochrony rezerwatu jest jezioro Gorbacz wraz z otaczającymi torfowiskami i występującą roślinnością torfowiskową.

     W Nadleśnictwie Zajma w latach 1971 – 1973 wystąpiła gradacja kornika drukarza, nie pociągająca jednak za sobą większych szkód. W 1972 roku Zarządzeniem nr 3 z dnia 2.10.1972 r. Dyrektora Okręgowego Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwa Zajma i Hieronimowo włączono jako obręby do Nadleśnictwa Żednia.

     W 1974 roku przeprowadzono I rewizję planów urządzania lasu i opracowano plan urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1975 – 1984. W 1979 roku duże szkody wyrządziła okiść, a w latach 1982 – 1983 lasy Nadleśnictwa Żednia nawiedziły liczne huragany, powodując osłabienie drzewostanów. To z kolei doprowadziło do masowego wystąpienia kornika drukarza i cetyńca.

     W 1987 roku przeprowadzono II rewizję urządzania lasu i opracowano plan urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1.01.1988 - 31.12.1997r. Dnia 20.08.1990r. utworzono rezerwat „Las Cieliczański" o powierzchni 370,58ha, z czego 239,98ha w Nadleśnictwie Żednia, obręb Zajma. Celem rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu Puszczy Knyszyńskiej o wysokim stopniu naturalności.

     W roku 1988 został oddany do użytkowania zalew Siemianówka, umiejscowiony częściowo w południowo-wschodniej części obrębu Hieronimowo. W latach 1988 – 1998 Nadleśnictwo Żednia przejęło szereg (w większości silnie rozdrobnionych) kompleksów leśnych, zwiększając swoją powierzchnię o 4928,04ha. Zgodnie z decyzją nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.08.1997 r. utworzono z dotychczasowego obrębu Żednia dwa nowe obręby: Żednia i Michałowo.

     W 1998 roku przeprowadzono III rewizję urządzania lasu i opracowano plan urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1.01.1999 - 31.12.2008 r.

     W latach 2007-2008 przeprowadzono IV rewizję urządzania lasu i opracowano plan urządzenia Nadleśnictwa Żednia na okres 1.01.2009 – 31.12.2018r.

   

W możliwym do odtworzenia czasie historycznym Nadleśnictwem Żednia kierowali:

 • inż. Sylwester Michałowski: od 25.08.1944 do 31.07.1945,
 • inż. Aleksander Hrynkiewicz Sudnik: od 1.09.1945 do 27.07.1948,
 • Zenon Skarzyński: od 1948 do 31.03.1949,
 • Lech Wojdyła: wrzesień 1947 i kwiecień 1949,
 • Mieczysław Czarnecki: od 1.04.1949 do (brak danych),
 • Jan Hornatkiewicz: od 1.03.1950 do 20.05.1951,
 • inż. Konrad Balcerski: od 4.08.1951 do 15.08.1953,
 • Włodzimierz Ignatiuk: od 15.08.1953 do 31.10.1958,
 • mgr inż. Tadeusz Michałowski: od 1.10.1958 do 31.08.1961,
 • inż. Sylwester Michałowski: od 1.10.1961 do 31.08.1964,
 • inż. Aleksander Hrynkiewicz Sudnik: od 1.09.1964 do 31.05.1967,
 • mgr inż. Mestwin Kostka: od 1.03.1967 do 29.06.1967,
 • Henryk Sidorowicz: od 29.06.1967 do 31.07.1967,
 • mgr inż. Bohdan Czalej: od 1.08.1967 do 30.09.1970,
 • mgr inż. Stefan Krukowski: od 1.10.1970 do 31.12.1974,
 • mgr inż. Sławomir Paszkiewicz: od 1.01.1975 do 30.04.1988,
 • mgr inż. Wojciech Stankiewicz: od 1.05.1988 do 30.09.1988,
 • inż. Zdzisław Bosko: od 1.10.1988 do 9.10.2007,
 • mgr inż. Mirosław Sienkiewicz: od 10.10.2007 do 11.07.2013,
 • mgr inż. Andrzej Gołembiewski: od 11.07.2013r. do 3.12.2015,
 • mgr inż. Jarosław Karpiuk: od 3.12.2015 do 8.10.2018,
 • mgr inż. Andrzej Gołembiewski: od 9.10.2018 - obecnie

 

/źródło: Elaborat Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Żednia/