Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Obowiązujący Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Żednia został sporządzony na lata 2019-2028 i zatwierdzony pismem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2019 roku.


W załączeniu zamieszczamy pismo MŚ z dnia 11.09.2019r. zatwierdzające obowiązujący Plan urządzenia lasu (pobierz plik pdf rozmiar 38KB).


Obowiązujące dokumenty:

- Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Żednia (Elaborat) na lata 2019-2028,

- Prognozę oddziaływania na środowisko planu urządzenia lasu,

- Program Ochrony Przyrody na lata 2019-2028,

zamieszczamy na stronie BIP Nadleśnictwa Żednia w zakładce "Plan Urządzenia Lasu", link:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zednia/plan-urzadzenia-lasu