Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przez teren Nadlesnictwa Żednia przebiega szlak konny, oznaczony w terenie kolorem pomarańczowym. Materiały dotyczące szlaku do pobrania poniżej.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKU KONNEGO W NADLEŚNICTWIE ŻEDNIA

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Szlak konny przebiegający przez teren Nadleśnictwa Żednia przeznaczony jest do turystycznego i rekreacyjnego użytkowania koni wierzchowych.
 2. Przed skorzystaniem ze szlaku konnego, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem szlaku.
 3. Szlak ma charakter rajdowy i posiada oznaczenia w kolorze pomarańczowym, zgodne
  z Instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.
 4. Na szlaku należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ mogą się na nim znajdować piesi, rowerzyści oraz pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy Zakładów Usług Leśnych oraz sprzęt ciężki (pojazdy) wykonujący prace związane z gospodarką leśną (zgodnie z ustawą o lasach).
 5. Jazda konna jest dopuszczona wyłącznie po wyznaczonym szlaku konnym.
 6. Organizatorem turystyki konnej na terenie Nadleśnictwa Żednia nie jest PGL Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlaku konnym odpowiada organizator turystyki. Turystyka konna na szlaku uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko jego użytkownika.
 7. Szlak ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.
 8. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 9. Jazda konna jest dopuszczona stępem. Wskazane jest poruszanie się konno środkiem drogi.
 10.  Podczas wymijania i/lub omijania innych użytkowników szlaku obowiązuje ruch prawostronny.
 11.  Zjeżdżanie poza oznakowany szlak dopuszczalne jest jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód terenowych).
 12. Obowiązek uprzątnięcia po koniu korytarza szlaku konnego spoczywa na jeźdźcy.
 13. Na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy ALP oraz Organizatora turystyki, jak na przykład złamane lub wywrócone drzewa, konary drzew złamane na skutek czynników meteorologicznych, itp. O ich istnieniu prosimy poinformować zarządcę terenu - Nadleśnictwo Żednia, tel. 85-71-75-251.
 14.  Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób.
 15. Osoby korzystające ze szlaku zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 16. Każda osoba, która zauważy ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwo Żednia (85-71-75-251.) lub Straż Pożarną (998 lub 112).
 17. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko
  w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych.
 18. Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystywaniu koni wierzchowych. Na organizowanie imprez o charakterze sportowym lub masowym należy uzyskać zgodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia. Organizator musi wówczas poinformować Nadleśnictwo o terminie i miejscu planowanych rajdów, wycieczek, imprez grupowych itp., nie później niż 14 dni przed ich planowaną organizacją. Na organizatorze spoczywa obowiązek sprzątania miejsca imprezy w jej trakcie i po jej zakończeniu.
 19. Nadleśnictwo Żednia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania ze szlaków konnych.
 20. Rozpoczęcie korzystania ze szlaku konnego uważa się za akceptację niniejszego regulaminu w całości przez użytkownika.

Materiały do pobrania:

1. /Zarządzenie nr 25 Nadleśniczego Nadlesnictwa Żednia z dnia 26.03.2018r./